Technology Services

Technology Staff

Bath County Public Schools
Full NameJob TitleE-mail AddressBusiness Phone
Mark HallTechnology Supervisorsu.av1603411724.21k.1603411724htab@1603411724hkram1603411724540-839-2722
BCHS Instructional Technology Resource Teachersu.av1603411724.21k.1603411724htab@1603411724hkram1603411724540-839-2431
Wendy TolleyMES Lab Manager/Techniciansu.av1603411724.21k.1603411724htab@1603411724tydne1603411724w1603411724540-997-5452
Joey CrawfordMES Instructional Technology Resource Teachersu.av1603411724.21k.1603411724htab@1603411724cyeoj1603411724540-997-5452
Darah HevenerVES Lab Manager/Techniciansu.av1603411724.21k.1603411724htab@1603411724hhara1603411724d1603411724540-839-5396
Tammy LindsayVES Instructional Technology Resource Teachersu.av1603411724.21k.1603411724htab@1603411724lymma1603411724t1603411724540-839-5395
Candice EllingerProgram Secretarysu.av1603411724.21k.1603411724htab@1603411724eecid1603411724nac1603411724540-839-2722

 

Print Friendly, PDF & Email