Technology Services

Technology Staff

Bath County Public Schools
Full NameJob TitleE-mail AddressBusiness Phone
David GuyreBCHS Lab Manager/Techniciansu.av1531895318.21k.1531895318htab@1531895318gdiva1531895318d1531895318540-839-2431
Ed OzolsTechnology Supervisorsu.av1531895318.21k.1531895318htab@1531895318ode1531895318540-839-2722
Mark HallBCHS Instructional Technology Resource Teachersu.av1531895318.21k.1531895318htab@1531895318hkram1531895318540-839-2431
Joey CrawfordMES Instructional Technology Resource Teachersu.av1531895318.21k.1531895318htab@1531895318cyeoj1531895318540-997-5452
Justin HallMES Lab Manager/Techniciansu.av1531895318.21k.1531895318htab@1531895318hnits1531895318uj1531895318540-997-5452
Tammy LindsayVES Instructional Technology Resource Teachersu.av1531895318.21k.1531895318htab@1531895318lymma1531895318t1531895318540-839-5395
Darah HevenerVES Lab Manager/Techniciansu.av1531895318.21k.1531895318htab@1531895318hhara1531895318d1531895318540-839-5396
Beth NeffProgram Secretarysu.av1531895318.21k.1531895318htab@1531895318nhteb1531895318540-839-2722

 

Print Friendly, PDF & Email