Technology Services

Technology Staff

Bath County Public Schools
Full NameJob TitleE-mail AddressBusiness Phone
Ed OzolsTechnology Supervisorsu.av1563701840.21k.1563701840htab@1563701840ode1563701840540-839-2722
Mark HallBCHS Instructional Technology Resource Teachersu.av1563701840.21k.1563701840htab@1563701840hkram1563701840540-839-2431
Justin HallMES Lab Manager/Techniciansu.av1563701840.21k.1563701840htab@1563701840hnits1563701840uj1563701840540-997-5452
Joey CrawfordMES Instructional Technology Resource Teachersu.av1563701840.21k.1563701840htab@1563701840cyeoj1563701840540-997-5452
Darah HevenerVES Lab Manager/Techniciansu.av1563701840.21k.1563701840htab@1563701840hhara1563701840d1563701840540-839-5396
Tammy LindsayVES Instructional Technology Resource Teachersu.av1563701840.21k.1563701840htab@1563701840lymma1563701840t1563701840540-839-5395
Beth NeffProgram Secretarysu.av1563701840.21k.1563701840htab@1563701840nhteb1563701840540-839-2722

 

Print Friendly, PDF & Email