Technology Services

Technology Staff

Bath County Public Schools
Full NameJob TitleE-mail AddressBusiness Phone
Ed OzolsTechnology Supervisorsu.av1569254024.21k.1569254024htab@1569254024ode1569254024540-839-2722
Mark HallBCHS Instructional Technology Resource Teachersu.av1569254024.21k.1569254024htab@1569254024hkram1569254024540-839-2431
Justin HallMES Lab Manager/Techniciansu.av1569254024.21k.1569254024htab@1569254024hnits1569254024uj1569254024540-997-5452
Joey CrawfordMES Instructional Technology Resource Teachersu.av1569254024.21k.1569254024htab@1569254024cyeoj1569254024540-997-5452
Darah HevenerVES Lab Manager/Techniciansu.av1569254024.21k.1569254024htab@1569254024hhara1569254024d1569254024540-839-5396
Tammy LindsayVES Instructional Technology Resource Teachersu.av1569254024.21k.1569254024htab@1569254024lymma1569254024t1569254024540-839-5395
Beth NeffProgram Secretarysu.av1569254024.21k.1569254024htab@1569254024nhteb1569254024540-839-2722

 

Print Friendly, PDF & Email