Technology Services

Technology Staff

Bath County Public Schools
Full NameJob TitleE-mail AddressBusiness Phone
David GuyreBCHS Lab Manager/Techniciansu.av1542348022.21k.1542348022htab@1542348022gdiva1542348022d1542348022540-839-2431
Ed OzolsTechnology Supervisorsu.av1542348022.21k.1542348022htab@1542348022ode1542348022540-839-2722
Mark HallBCHS Instructional Technology Resource Teachersu.av1542348022.21k.1542348022htab@1542348022hkram1542348022540-839-2431
Joey CrawfordMES Instructional Technology Resource Teachersu.av1542348022.21k.1542348022htab@1542348022cyeoj1542348022540-997-5452
Justin HallMES Lab Manager/Techniciansu.av1542348022.21k.1542348022htab@1542348022hnits1542348022uj1542348022540-997-5452
Tammy LindsayVES Instructional Technology Resource Teachersu.av1542348022.21k.1542348022htab@1542348022lymma1542348022t1542348022540-839-5395
Darah HevenerVES Lab Manager/Techniciansu.av1542348022.21k.1542348022htab@1542348022hhara1542348022d1542348022540-839-5396
Beth NeffProgram Secretarysu.av1542348022.21k.1542348022htab@1542348022nhteb1542348022540-839-2722

 

Print Friendly, PDF & Email