Technology Services

Technology Staff

Bath County Public Schools
Full NameJob TitleE-mail AddressBusiness Phone
Ed OzolsTechnology Supervisorsu.av1552975753.21k.1552975753htab@1552975753ode1552975753540-839-2722
Mark HallBCHS Instructional Technology Resource Teachersu.av1552975753.21k.1552975753htab@1552975753hkram1552975753540-839-2431
Justin HallMES Lab Manager/Techniciansu.av1552975753.21k.1552975753htab@1552975753hnits1552975753uj1552975753540-997-5452
Joey CrawfordMES Instructional Technology Resource Teachersu.av1552975753.21k.1552975753htab@1552975753cyeoj1552975753540-997-5452
Darah HevenerVES Lab Manager/Techniciansu.av1552975753.21k.1552975753htab@1552975753hhara1552975753d1552975753540-839-5396
Tammy LindsayVES Instructional Technology Resource Teachersu.av1552975753.21k.1552975753htab@1552975753lymma1552975753t1552975753540-839-5395
Beth NeffProgram Secretarysu.av1552975753.21k.1552975753htab@1552975753nhteb1552975753540-839-2722

 

Print Friendly, PDF & Email