Technology Services

Technology Staff

Bath County Public Schools
Full NameJob TitleE-mail AddressBusiness Phone
Mark HallTechnology Supervisorsu.av1618704512.21k.1618704512htab@1618704512hkram1618704512540-839-2722
BCHS Instructional Technology Resource Teachersu.av1618704512.21k.1618704512htab@1618704512hkram1618704512540-839-2431
Wendy TolleyMES Lab Manager/Techniciansu.av1618704512.21k.1618704512htab@1618704512tydne1618704512w1618704512540-997-5452
Joey CrawfordMES Instructional Technology Resource Teachersu.av1618704512.21k.1618704512htab@1618704512cyeoj1618704512540-997-5452
Darah HevenerVES Lab Manager/Techniciansu.av1618704512.21k.1618704512htab@1618704512hhara1618704512d1618704512540-839-5396
Tammy LindsayVES Instructional Technology Resource Teachersu.av1618704512.21k.1618704512htab@1618704512lymma1618704512t1618704512540-839-5395
Candice EllingerProgram Secretarysu.av1618704512.21k.1618704512htab@1618704512eecid1618704512nac1618704512540-839-2722

 

Print Friendly, PDF & Email