Technology Services

Technology Staff

Bath County Public Schools
Full NameJob TitleE-mail AddressBusiness Phone
Mark HallTechnology Supervisorsu.av1611412846.21k.1611412846htab@1611412846hkram1611412846540-839-2722
BCHS Instructional Technology Resource Teachersu.av1611412846.21k.1611412846htab@1611412846hkram1611412846540-839-2431
Wendy TolleyMES Lab Manager/Techniciansu.av1611412846.21k.1611412846htab@1611412846tydne1611412846w1611412846540-997-5452
Joey CrawfordMES Instructional Technology Resource Teachersu.av1611412846.21k.1611412846htab@1611412846cyeoj1611412846540-997-5452
Darah HevenerVES Lab Manager/Techniciansu.av1611412846.21k.1611412846htab@1611412846hhara1611412846d1611412846540-839-5396
Tammy LindsayVES Instructional Technology Resource Teachersu.av1611412846.21k.1611412846htab@1611412846lymma1611412846t1611412846540-839-5395
Candice EllingerProgram Secretarysu.av1611412846.21k.1611412846htab@1611412846eecid1611412846nac1611412846540-839-2722

 

Print Friendly, PDF & Email